Privacy

Laatste wijzigingsdatum: 7 juli 2023

Wat is Werkenbijdeleukstelabs.nl?

Werkenbijdeleukstelabs.nl is een initiaitief van Comicro B.V. en Diagnost-IQ BV, hoofdlocatie gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te 1614 NP Hoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66557372. Comicro en Diagnost-IQ bieden kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aan zorgverleners ter ondersteuning van het diagnostiek – en behandeltraject. De opdrachtgevers van Comicro en Diagnost-IQ zijn voornamelijk de eerste lijn zorg, ziekenhuizen en Zelfstandige Behandel Centra (ZBC).

Privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Voor ons is de bescherming van (bijzondere) persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

Op werkenbijdeleukstelabs.nl worden persoonsgegevens verzameld bij de verzending van sollicitatieformulieren. Het gaat daarbij om naam, contactgegevens en eventuele gegeven in door de kandidaat ge-uploade documenten.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door Comicro/Diagnost-IQ verwerkt voor:

  • De matching van kandidaten met openstaande of toekomstige vacatures
  • Het in contact treden met de sollicitant
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in een land buiten EER (Europese Economische Ruimte). Vanwege de Europese privacywetgeving zijn uw gegevens in een ander EER-land op hetzelfde niveau beveiligd als in Nederland.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy-comicro@comicro.nl

Bewaartermijn

Comicro/Diagnost-IQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comicro/Diagnost-IQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy-comicro@comicro.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Functionaris gegevensbescherming

Comicro/Diagnost-IQ heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van Diagnost-IQ over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de Directie van Diagnost-IQ. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.

Comicro BV / Diagnost-IQ BV
TAV: Secretariaat / mr. R.H. Donders
Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn NH.
Email: privacy-comicro@comicro.nl

Toezichthouder

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Comicro/Diagnost-IQ controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy-comicro@comicro.nl